OD 1. 2. 2021 SE MĚNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Mgr. Petr Kozlovský, 27. 1. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 1. 2. 2021, tedy od začátku 2. pololetí školního roku 2020/2021, se mění pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Změna se týká zavedení váhy známek v jednotlivých vyučovacích předmětech. Dále byl nově upraven minimální počet známek, které má žák možnost získat v každém vyučovacím předmětu v průběhu klasifikačního období (pololetí školního roku). Změnu pravidel hodnocení projednala pedagogická rada na svém jednání v pondělí 25. 1. 2021, a následně projednala a schválila školská rada v úterý 26. 1. 2021.


Váhou známky se rozumí celé číslo v rozsahu od 1 do 5, které určuje, jakou důležitost přikládá učitel daného vyučovacího předmětu známce v rámci své klasifikace, a to v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Známka se společně s příslušnou váhou zobrazí ve školním systému Bakaláři tak, jak jste zvyklí.

Např. čtvrtletní písemná práce má větší váhu (větší důležitost) než ústní zkoušení, referát apod. Učitel tedy např. zvolí, že váha čtvrtletní písemné práce je 5, váha ústního zkoušení je 3. Každá známka se do celkového váženého průměru započítává tolikrát, kolik činí její váha. Průběžné hodnocení, které systém Bakaláři žákovi počítá, je pak tzv. váženým průměrem.

Vážený průměr se počítá podle následujícího vzorce:

(známka x váha známky + … + známka x váha známky) : (součet vah)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se nemusí rovnat zaokrouhlenému zobrazovanému váženému průměru, protože učitel má možnost do hodnocení žáka za celé pololetí zahrnout ještě další kritéria pro hodnocení, se kterými musí být žáci předem seznámeni, např. aktivita žáka při vyučování, přístup k plnění zadaných úkolů atd.


Stručný přehled změn v pravidel hodnocení od 1. 2. 2021 najdete zde

Kompletní podrobné informace k váze známek, kompletní přehled druhů hodnocení a rozpětí váhy známek v jednotlivých vyučovacích předmětech najdete v příloze školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Dokument je současně k dispozici na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY ŠKOLY – SMĚRNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.  


V případě jakýchkoliv dotazů k hodnocení a váze známek se můžete obrátit na učitele, kteří Vám rádi tuto problematiku vysvětlí.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.