Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

AKTUALIZACE 5. 5. 2022

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2022/2023.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které prostřednictvím svých  zákonných zástupců podaly dne 21. 4. 2022 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. září 2022.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022_2023

 • V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení, se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 • Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout na ředitelství Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant.

 • Zákonným zástupcům, kteří pro své dítě žádali pro školní rok 2022/2023 povolení odkladu povinné školní docházky, bude rozhodnutí doručeno poštou do vlastních rukou žadatele, popř. osobním předáním v sídle ředitelství školy.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na jednotlivá pracoviště základní školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022_2023 na pracoviště ZŠ

 

Ve Frýdlantu 5. 5. 2022     Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

 Vážení rodiče,

níže Vám představujeme informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Frýdlant pro školní rok 2022/2023.


Termín konání:                     čtvrtek 21. dubna 2022

Čas konání:                           od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:                        Pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant


Pro koho je zápis určen:   

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šesti let věku, nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.


S sebou:    

 • rodný list dítěte,

 • občanský průkaz zákonného zástupce,

 • případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky,

 • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Důležité informace:

 1. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, ale protože se jedná o slavnostní a důležitou událost v životě každého dítěte, jeho účast u zápisu doporučujeme.

 2. K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí (v případě zájmu i děti), kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.

 3. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 4. U zápisu budou přítomni členové vedení školy, kteří Vám rádi poskytnou radu nebo konzultaci.


Dokumenty ke stažení:

Pozvánka na dny otevřených dveří ZŠ_březen 2022

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ 2022_2023

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ včetně kritérií 2022_2023

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 2022_2023

Příručka pro rodiče Chystáme se do 1. třídy (nepovinné)


Průběh zápisu:

Formální část

 1. Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky.

 2. Zákonný zástupce vyplní zápisový osobní list dítěte.

 3. Předloží svůj průkaz totožnosti.

 4. Předloží rodný list dítěte.

 5. Obdrží registrační číslo dítěte.

 6. Obdrží Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

 7. V rámci formální části zápisu jsou zákonní zástupci dítěte informováni:

  • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,

  • v případě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění,

  • o možnostech rozvoje dítěte do doby zahájení povinné školní docházky – doporučení na oblasti, na které se má zákonný zástupce s dítětem zaměřit (Desatero pro rodiče dětí předškolního věku),

  • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a mimořádně nadaných o systému společného vzdělávání,

  • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci žáků dětí z jazykově odlišného prostředí a u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Motivační část (rozhovor a další činnosti s dítětem)

 1. Je realizována, je-li u zápisu přítomné zapisované dítě.

 2. Probíhá se souhlasem zákonného zástupce, který může být této části zápisu po celou dobu přítomen.

 3. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, orientačně posoudit jeho školní připravenost hravou formou.

 4. V rámci motivační části zápisu se dítěti věnují učitelky 1. stupně ZŠ po dobu nejvýše 20 minut.

 5. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce.


Ve školním roce 2022/2023 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace otevře 4 třídy s celkovým maximálním počtem  95 žáků. Školský obvod spádové základní školy je vymezen katastrálním územím města Frýdlant.


Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, jsou přijímány k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřské škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola“) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy jsou přijímány do stanoveného počtu míst ve třídách 1. ročníku pro daný školní rok.

  • Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy se sourozencem, který bude ve školním roce 2022/2023 navštěvovat základní školu, jejíž činnost vykonává ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

  • Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

V případě, že počet zájemců s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy po uplatnění výše uvedených kritérií bude převyšovat maximální stanovený počet přijímaných žáků, budou volná místa obsazena na základě výsledků losování. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady  zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 25. 4. 2022 v 16.00 hodin v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Losování je veřejné.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 10:00 do 12:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí do základní školy.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště základní školy:

 1. Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozdělovány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Následně budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozděleny děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

 3. Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ může ředitel školy přihlédnout k preferované volbě pracoviště ZŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v zápisním listu, popř. k tomu, zda preferované pracoviště ZŠ bude ve školním roce 2022/2023 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy nevzniká dítěti, resp. jeho zákonnému zástupci, právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 • Ředitel školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře jednotlivých pracovišť základní školy, nástěnky na jednotlivých pracovištích MŠ, vývěska u pošty) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.zsazusfrydlant.cz) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů.

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

 • Ředitel školy vydá nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti stejnopis jednoho

  z těchto rozhodnutí: a) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

  b) Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, c) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

  o odklad povinné školní docházky.

 • Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání: a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí b) poštou obálka s doručenkou.

 • Způsob doručení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky nebo jeho zamítnutí:

  a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí b) poštou obálka s doručenkou.

 • Na žádost zákonného zástupce vydá škola také stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.


Informace o zápisu k povinné školní docházce dětí – cizinců z Ukrajiny

Na základě zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  §2 odst. 5) určuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu k povinné školní docházce dětí cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Zápis se uskuteční v sídle ředitelství školy Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Dítě – cizinec nemůže podle § 2 odst. 6) podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu. Ve druhém termínu zápisu naopak může podat žádost o přijetí pouze zmíněný typ dítěte – cizince.


V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz

Ve Frýdlantu 1. 3. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.