Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro budoucí žáky 1 tříd.

Žádost o přijetí a přihlášku do školní družiny pro budoucí žáky 1. třídy si můžete vyzvednout v kterékoli mateřské škole ve Frýdlantě, v Domě dětí a mládeže, při zápisu do základní školy nebo si ji stáhnout z našich webových stránek. Formulář žádosti o přijetí budoucího žáka 1. třídy s přihláškou do školní družiny naší školy.

Žádost o přijetí a přihláška do školní družiny pro budoucí žáky 1.tříd musí být odevzdána v den zápisu do 1. ročníku základní školy nebo spolu se zápisovým dokumentem na ředitelství školy do 20.4.2021, a nebo v kterékoli mateřské škole či školní družině naší školy do 30.4.2021.

Všichni žáci budoucích 1.tříd jsou do školní družiny přijati.

Zápis do ŠD budoucích žáků 2. a vyšších tříd.

Přihlášku si můžete stáhnout či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 1. 6. – 11. 6. 2021.

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná pro daný školní rok (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat). Odchody dětí se doplňují až v září.

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ve školní družině (pokud vaše dítě chodí do školy) nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do DDM.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 21. 6. až 25. 6. 2021 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz.

Přihláška do ŠD 2021/2022

Specializované oddělení ŠD pro starší žáky (možné už od 3. třídy) je v prvním patře DDM. Činnost bude přizpůsobena věku dětí.

Chce-li zákonný zástupce ukončit docházku svého dítěte do školní družiny, je nutné vyplnit a podat písemnou odhlášku: Žádost o ukončení docházky do ŠD

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.