Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

25. 5. 2021 – ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2021/2022.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili v termínu od 3. do  13. května 2021 k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2021.

Oznámení o výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021_2022

  • V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení, se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

  • Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  vyzvednout na ředitelství Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant.

  • Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno poštou do vlastních rukou žadatele, popř. osobním předáním v sídle ředitelství školy.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na jednotlivá pracoviště mateřské školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021_2022 na pracoviště MŠ

Ve Frýdlantu 25. 5. 2021

 

 Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 29. 3. 2021 – INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou zhoršenou bezpečnostní situaci, která souvisí s rizikem šíření nemoci COVID-19, jsme v souladu s doporučením MŠMT upravili organizaci zápisu dětí k předškolnímu  vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 3. do 13. května 2021 také jinými způsoby, než osobním podáním žádosti.

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.


ODKAZ NA ONLINE REZERVACI TERMÍNU OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Rezervační systém bude pro zájemce přístupný od 3. 5. do 12. 5. 2021.


FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

Kompletní informace k zápisu do MŠ 2021_2022 ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy 2021_2022


PODROBNÉ INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1.      Doba zápisu je stanovena na období od pondělí 3. května do čtvrtka 13. května 2021.

2.      Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem stanovených kritérií.

3.      Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.

4.      V případě, že při podání žádosti o přijetí dítě zastupuje jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutím soudu).

5.      Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání je možné podat v uvedeném termínu následujícími způsoby:

A.      do datové schránky školy

B.      e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

C.      poštou

D.     osobně v místě konání zápisu ve čtvrtek 13. května 2021 od 8.00 do 16:30 hodin na pracovištích mateřské školy MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant a MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant

V případě osobního podání žádosti na konkrétním pracovišti mateřské školy není dítě automaticky na toto pracoviště zařazeno. Stejně jako v minulých letech budou děti rozdělovány na pracoviště MŠ Bělíkova, MŠ Sídlištní a MŠ Jiráskova podle níže uvedených pravidel.


ad. A   Podání žádosti do datové schránky školy

V případě podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně všech požadovaných příloh (potvrzené vyjádření lékaře o povinném očkování dítě a kopie rodného listu dítěte) prostřednictvím datové schránky, zasílejte dokumenty v elektronické podobě do datové schránky školy ID 2umdkpq.

ad. B    Podání emailem s uznávaným elektronickým podpisem

V případě zaslání e-mailem je nutné žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání opatřit uznávaným elektronickým podpisem a včetně všech požadovaných příloh (potvrzené vyjádření lékaře o povinném očkování dítě a kopie rodného listu dítěte) zaslat na adresu podatelny školy. E-mailová adresa pro zasílání žádostí je podatelna@zsazusfrydlant.cz.

ad. C    Podání poštou

V případě zaslání žádosti poštou je nutné žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a přiložit potvrzený formulář vyjádření lékaře o povinném očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte bez úředního ověření. Doporučujeme zaslat žádost doporučeně. Adresa pro podání žádosti poštou je Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant.

ad. D   Osobní podání v místě konání zápisu

Žádost je možné podat osobně ve čtvrtek 13. května 2021 od 8:00 do 16:30  hodin na pracovištích mateřské školy – MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant; MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant. Zákonný zástupce si zde vytvoří on-line rezervaci na konkrétní čas a konkrétní pracoviště MŠ. Provedení rezervace je možné od pondělí 3. května do středy 12. května 2021 23:59 hodin.

Organizačně je možnost osobního podání z preventivně-bezpečnostních důvodů zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu více osob v prostorách mateřské školy (přesně vymezený čas pro každého zákonného zástupce, dostatečný počet kontaktních míst, ochranné pomůcky, pravidelná desinfekce prostor školy). Žádost o přijetí a další dokumenty je možné přinést již vyplněné s sebou, nebo je vyplnit až na místě.


Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte, prosím, následující přílohy.

1.      Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2.      Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá neověřená kopie)

3.      Potvrzené vyjádření lékaře o povinném očkování dítěte.

Formuláře žádosti o přijetí a vyjádření lékaře o povinném očkování dítěte budou od pondělí 3. 5. 2021 k dispozici ke stažení na webových stránkách školy v sekci PRO RODIČE – TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. Dále bude možné si formuláře od 3. 5. 2021 vyzvednout na pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant a v sekretariátu ředitelství školy, Purkyňova 510, Frýdlant.

Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu ukončení přijetí žádostí obdrží všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí, přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude jejich dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí. Způsob doručení přiděleného registračního čísla bude odpovídat způsobu, kterým byla zákonným zástupcem dítěte podána žádost o přijetí.


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí:

1.      Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

2.      Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.  Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

3.      Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2021 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

4.      Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2021 vzdělávat v mateřské škole.

5.      Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy.  Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy:  území města Frýdlant.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve čtvrtek 20. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště mateřské školy:

a)      Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozdělovány přijaté děti s místem trvalého pobytu na území města Frýdlant; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

b)      Následně budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozděleny přijaté děti s místem trvalého pobytu mimo území města Frýdlant.

c)      Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště MŠ může ředitel školy přihlédnout  k preferované volbě pracoviště MŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v žádosti o přijetí dítěte, popř. k tomu, zda preferované pracoviště MŠ bude ve školním roce 2021/2022 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště MŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitel školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání na veřejném místě (vstupní dveře jednotlivých pracovišť mateřské školy, webové stránky školy, nástěnky na jednotlivých pracovištích MŠ, vývěska u pošty) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Ředitel školy musí nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydat stejnopis rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí ředitelem školy: a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí, b) poštou obálka s doručenkou.

Na žádost zákonného zástupce vydá škola také stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje.


V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu do mateřské školy se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.