Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2022/2023.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které prostřednictvím svých  zákonných zástupců podaly dne 21. 4. 2022 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. září 2022.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022_2023

  • V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení, se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

  • Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout na ředitelství Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant.

  • Zákonným zástupcům, kteří pro své dítě žádali pro školní rok 2022/2023 povolení odkladu povinné školní docházky, bude rozhodnutí doručeno poštou do vlastních rukou žadatele, popř. osobním předáním v sídle ředitelství školy.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na jednotlivá pracoviště základní školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022_2023 na pracoviště ZŠ


Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 se uskuteční v následujících termínech:

Pracoviště MŠ Bělíkova 891, Frýdlant                    úterý 7. 6. 2022 od 16:00

Pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant                    čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin

Pracoviště MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant                  čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin

Vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť MŠ Vám před konáním informačních schůzek zašlou
e-mailem pozvánky.


Ve Frýdlantu 23. 5. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.