Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 9. 2019

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba trvání projektu:

24 měsíců (1. 9. 2019 – 31. 8. 2021)

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Cílová skupina: 

Děti v předškolním vzdělávání, žáci základní školy, účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci, studenti), pedagogičtí pracovníci mateřské školy, základní školy, školní družiny, střediska volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

4.472.935,00 Kč

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.