Testování žáků konajících školní, jednotnou nebo talentovou přijímací zkoušku ke studiu ve stření škole ve školním roce 2020/2021 (aktualizováno 13. 4. 2021 kvůli změně termínů testování žáků ve škole)

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 4. 2021

(AKTUALIZACE 13. 4. 2021 – ZMĚNA TERMÍNU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE)

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného v Praze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 1459202021-1/MIN/KAN se umožní osobní účast uchazeče na přijímací zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám, nebo mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč je oprávněn pro  účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Z tohoto důvodu Vám škola nabízí možnost testování neinvazivním antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 samoodběrem.


VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI 7., 8. a 9. ROČNÍKU

Testování vycházejících žáků 7., 8. a 9. ročníku bude školou zajištěno ve dnech 27. a 28. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hodin. Původní termín testování 29. a 30. dubna 2021 byl změněn na základě metodického doporučení MŠMT. Pro žáky, kteří navštěvují pracoviště ZŠ Husova, bude testování probíhat v budově ZŠ Husova. Pro žáky, kteří navštěvují pracoviště ZŠ Purkyňova, bude testování probíhat v budově ZŠ Purkyňova. V odůvodněných případech bude po předchozí dohodě umožněno testování v individuálně domluveném termínu.

Svůj zájem o provedení neinvazivního antigenního testu samoodběrem ve škole, prosím, vyjádřete v krátkém dotazníku, který je přístupný na uvedeném odkazu https://forms.office.com/r/ufBWgyWhn4 . Přístup do dotazníku je umožněn přes účet žáka.

Dotazník bude žákům přístupný pro vyplnění do neděle 25. dubna 2021.


ŽÁCI 5. ROČNÍKU

Žáci 5. ročníku, kteří se budou v uvedený den účastnit prezenční výuky ve škole, budou otestováni v rámci pravidelného čtvrtečního testování a následně jim bude vydáno potvrzení pro účely přijímacího řízení.

Pro žáky 5. ročníku, kteří se v uvedeném termínu budou vzdělávat distančním způsobem z domova nebo nebudou v daný den ve škole, bude testování školou zajištěno ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 13:00 do 14:00 hodin. Pro žáky, kteří navštěvují pracoviště ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova, bude testování probíhat v budově ZŠ Husova. Pro žáky, kteří navštěvují pracoviště ZŠ Purkyňova, bude testování probíhat v budově ZŠ Purkyňova. Žáci, kterých se týká tato možnost absolvování testu, se nemusí na testování předem objednávat. Mohou na test přijít kdykoliv v uvedeném čase.

Po provedeném  testování antigenním testem samoodběrem ve škole bude žákovi vydáno písemné potvrzení s výsledkem provedeného antigenního testu. Pokud bude mít žák pozitivní výsledek, musí se zákonný zástupce spojit s praktickým lékařem, který objedná žáka na konfirmační PCR test do testovacího místa. To může nějaký den trvat.


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.


V případě jakýchkoliv dotazů k testování žáků pro účely přijímací zkoušky na střední školy se, prosím, obracejte na zástupce ředitele školy Ing. Jaroslava Prášila.


Ve Frýdlantu dne 12. dubna 2021

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.