OZNÁMENÍ O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 3. 2024

Vážení rodiče,

níže Vám představujeme informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Frýdlant pro školní rok 2024/2025.


Termín konání:                      čtvrtek 18. dubna 2024

Čas konání:                           od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:                         Pracoviště ZŠ Bělíkova 977, Frýdlant


Rezervace konkrétního času zápisu:

Zákonní zástupci dětí mají možnost vytvořit si rezervaci osobního termínu zápisu v preferovaném čase.

Rezervaci je možné provést prostřednictvím tohoto

odkazu na rezervační systém.

Odkaz bude funkční od pondělí 18. 3. 2024 od 8:00 hodin do středy 17. 4. 2024 do 23:59 hodin.

Vytvoření rezervace zápisu dítěte na konkrétní čas umožní hladký průběh zápisu bez čekání dětí a rodičů na volnou kapacitu zapisujících učitelek.

Pro zákonné zástupce, kteří si rezervaci nevytvoří, bude po celou dobu konání zápisu k dispozici samostatné stanoviště.  V tomto případě je ale potřeba počítat s možnou čekací dobou, která bude záviset na aktuální obsazenosti vyhrazeného stanoviště, případně dalších stanovišť pro zapisování dětí.


Pro koho je zápis určen:  

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2024 dovrší šest let věku, nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.


S sebou:     


Dokumenty ke stažení:

Pozvánka na dny otevřených dveří ZŠ Frýdlant březen 2024

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ Frýdlant 2024_2025

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ 2024_2025_včetně kritérií

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 2024_2025

Příručka pro rodiče Chystáme se do 1. třídy (nepovinné)


Důležité informace:

 1. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, ale protože se jedná o slavnostní

  a důležitou událost v životě každého dítěte, jeho účast u zápisu doporučujeme.

 2. K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí (v případě zájmu i děti), kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

 3. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 4. U zápisu budou přítomni členové vedení školy, kteří Vám rádi poskytnou radu nebo konzultaci.


Průběh zápisu:

Formální část

 1. Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky.

 2. Zákonný zástupce vyplní zápisový osobní list dítěte.

 3. Předloží svůj průkaz totožnosti.

 4. Předloží rodný list dítěte.

 5. Obdrží registrační číslo dítěte.

 6. Obdrží Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

 7. V rámci formální části zápisu jsou zákonní zástupci dítěte informováni:

  • o možnosti povolení odkladu povinné školní docházky,

  • v případě rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky

   o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění,

  • o možnostech rozvoje dítěte do doby zahájení povinné školní docházky – doporučení na oblasti, na které se má zákonný zástupce s dítětem zaměřit (Desatero pro rodiče dětí předškolního věku),

  • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a mimořádně nadaných o systému společného vzdělávání,

  • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci žáků dětí z jazykově odlišného prostředí a u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Motivační část (rozhovor a další činnosti s dítětem)

 1. Je realizována, je-li u zápisu přítomné zapisované dítě.

 2. Probíhá se souhlasem zákonného zástupce, který může být této části zápisu po celou dobu přítomen.

 3. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, orientačně posoudit jeho školní připravenost hravou formou.

 4. V rámci motivační části zápisu se dítěti věnují učitelky 1. stupně ZŠ po dobu nejvýše 20 minut.

 5. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce.


Ve školním roce 2024/2025 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, otevře 3 třídy 1. ročníku ZŠ s celkovým maximálním počtem  90 žáků. Na každém pracovišti základní školy bude otevřena jedna třída 1. ročníku ZŠ.


Školský obvod spádové základní školy je vymezen katastrálním územím města Frýdlant.


Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025, jsou přijímány k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřské škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola“) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy jsou přijímány do stanoveného počtu míst ve třídách 1. ročníku pro daný školní rok.

  • Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy se sourozencem, který bude ve školním roce 2024/2025 navštěvovat základní školu, jejíž činnost vykonává ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

  • Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

V případě, že počet zájemců s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy po uplatnění výše uvedených kritérií bude převyšovat maximální stanovený počet přijímaných žáků, budou volná místa obsazena na základě výsledků losování. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady  zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 22. 4. 2024 v 16.00 hodin v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Losování je veřejné.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 8:00 do 9:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí do základní školy.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště základní školy:

 1. Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozdělovány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Následně budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozděleny děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

 3. Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ může ředitel školy přihlédnout k preferované volbě pracoviště ZŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v zápisním listu, popř. k tomu, zda preferované pracoviště ZŠ bude ve školním roce 2024/2025 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy nevzniká dítěti, resp. jeho zákonnému zástupci, právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání:


V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz

Ve Frýdlantu 6. 3. 2024

 Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.