Informace k zahájení výuky v ZUŠ od 11. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Na základě tohoto usnesení zahajuje naše základní umělecká škola od pondělí 11. května 2020 vzdělávání ve všech uměleckých oborech, kromě oboru literárně-dramatického. V tomto oboru bude výuka probíhat pouze distančně.  Z preventivně-bezpečnostních  důvodů nebude realizována také hudební nauka, společná přípravná hudební nauka a pěvecké sbory. Účast žáků na výuce v  ZUŠ není povinná.

S ohledem na přijatá preventivně-bezpečnostní opatření nebudou na konci školního roku 2019/2020 realizovaná žádná veřejná vystoupení, vernisáže a soutěže žáků ZUŠ.

Předkládáme Vám podrobné organizační informace. Ke stažení je celý materiál k dispozici zde .

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka v ZUŠ


Informace o organizaci výuky v ZUŠ:


Pohyb žáků v ZUŠ se řídí těmito pravidly a principy, které vycházejí ze školských, hygienických
a dalších předpisů:

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude účastníkovi osobní účast na vzdělávání v ZUŠ umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny,
a rozhodli o účasti žáka na vzdělávání v ZUŠ s tímto vědomím.


 Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:


Podezření na možné příznaky COVID – 19


Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří dosud neuhradili školné za 2. pololetí školního roku 2019/2020. aby platbu provedli bezodkladně. Řádný termín pro úhradu školného byl do 31. března 2020. V případě neuhrazení školného nebude moci daný žák ve výuce v ZUŠ od 11. května 2020 pokračovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu ZUŠ od 11. května 2020 se obracejte na zástupce ředitele školy pro ZUŠ Vladimíra Hrdinu na telefonu 482 312 132, nebo na e-mail vladimir.hrdina@zsazusfrydlant.cz.

 Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.