Zápis dětí do 1. ročníku základní školy a dny otevřených dveří na pracovištích ZŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 2. 2020

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin na pracovišti základní školy Husova 344, Frýdlant.

Také si Vás dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří na jednotlivých pracovištích základní školy ve Frýdlantukteré se budou konat  v následujících termínech:

Oznámení o zápisu a podrobné informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 a pozvánku na Dny otevřených dveří pracovišť základní školy najdete ke stažení ve formátu .pdf zde:

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Pozvánka na Dny otevřených dveří ZŠ březen 2020

Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020_2021

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 2020/2021

Všechny uvedené informace jsou zároveň  zveřejněny na vývěsce školy u pošty a na nástěnkách v budovách jednotlivých pracovišť mateřské školy. Oznámení o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude rovněž zveřejněno v březnovém čísle Frýdlantského zpravodaje.


INFORMACE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín konání:                      čtvrtek 23. dubna 2020

Čas konání:                            od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:                         Pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant

Pro koho je zápis určen:        Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2020 dovrší šesti let věku, nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

S sebou:          rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu školní docházky, v případě žádosti
o odklad povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Důležité informace:

a)      Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, ale protože se jedná o slavnostní a důležitou událost v životě každého dítěte, jeho účast u zápisu doporučujeme.

b)      K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí (v případě zájmu i děti), kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

c)      V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

d)      U zápisu budou přítomni členové vedení školy, kteří Vám rádi poskytnou radu nebo konzultaci.


Průběh zápisu:

a)      Formální část

V rámci formální části zápisu jsou zákonní zástupci dítěte informováni:

b)      Motivační část (rozhovor a další činnosti s dítětem)


 

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace otevře 4 třídy s celkovým maximálním počtem  108 žáků. Školský obvod spádové základní školy je vymezen katastrálním územím města Frýdlant.

 


Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, jsou přijímány k základnímu vzdělávání v Základní škole, Základní umělecké škole a  Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci (dále jen škola) dle následujících kritérií v pořadí:

1.      Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském          zařízení pro preventivně výchovnou péči.

2.      Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy jsou přijímány do stanoveného počtu míst ve třídách 1. ročníku pro daný školní rok.

2.1.   Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy se sourozencem, který bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat základní školu, jejíž činnost vykonává ZŠ, ZUŠ a MŠ    Frýdlant.

2.2.   Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

V případě, že počet zájemců s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy po uplatnění výše uvedených kritérií bude převyšovat maximální stanovený počet přijímaných žáků, budou volná místa obsazena na základě výsledků losování. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady  zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 27. 4. 2020 v 16.00 hodin v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Losování je veřejné.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště základní školy:

a)      Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozdělovány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském                         zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

b)      Následně budou na jednotlivá pracoviště ZŠ rozděleny děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

c)      Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ může ředitel školy přihlédnout  k preferované volbě pracoviště ZŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v zápisním listu, popř. k tomu, zda            preferované pracoviště ZŠ bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště základní školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště ZŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 482 312 197, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Ve Frýdlantu 11. 2. 2020

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.