Pohádkové odpoledne s rodiči v MŠ Bělíkova

admin, 1. 6. 2016

Setkání s rodiči proběhlo 31. 5. v rámci projektu „Hraj si a povídej“.
Díky tomuto projektu jsme pro naši školku získali finanční prostředky ve výši 49 350,- Kč. Tuto částku uhradilo MŠMT z rozvojového programu na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci v mateřské škole. Soustředí se na zlepšení podmínek pro podporu všech jazykových rovin, sluchového a zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a správného dýchání.
Všechny peníze byly využity na získání logopedických materiálů, pomůcek a technického vybavení pro rozvoj komunikačních kompetencí. Logopedická prevence probíhá ve třech logopedických koutcích v naší školce, které jsme vytvořili a dovybavili v rámci tohoto projektu (2 PC + software, logopedické zrcadlo, odborná literatura a hry pro rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky, správného dýchání a artikulaci. Paní učitelky, logopedické asistentky pracují pravidelně s dětmi ve skupinkách i individuálně s využitím materiálů zakoupených z těchto prostředků.
Pro rodiče jsme si s dětmi připravili dramatizaci veršované pohádky
O veliké řepě. Potom jsme maminkám a tatínkům ukázali, jak si ve školce hrajeme a učíme se. Děti se střídaly při plnění úkolů na počítači, určovaly první hlásku ve slově nebo přiřazovaly zvuk k obrázku. Hrály si s obrázky na kartičkách, hledaly protiklady, sestavovaly příběh z obrázků, hledaly dvojice a přiřazovaly, co k sobě patří, podle určitého klíče. Společné odpoledne se rodičům a zejména dětem velice líbilo.
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a přišli si s námi pohrát.

Mgr. Marie Vrkoslavová

P1120547 P1120560 P1120565

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.