Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 8. 2021

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba trvání projektu:

22 měsíců (1. 9. 2021 – 30. 6. 2023)

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Cílová skupina: 

Děti v mateřských školách, žáci v základních školách, pedagogičtí pracovníci mateřské školy, základní školy, školní družiny, střediska volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

2.129.791,00 Kč

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.