Zápis do ŠD

Přihlášky do školní družiny pro nastávající 1. třídu musí být odevzdány v den zápisu, tj 24. 4. 2018 nebo spolu se zápisovým dokumentem na ředitelství školy. Formulář žádosti o přijetí budoucího žáka 1. třídy do školní družiny naší školy.

Zápis do ŠD se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout níže či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 28. 5. – 20. 6. 2018.

POZOR! Formulář přihlášky je pro školní rok 2018/19 nový!

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná pro daný školní rok (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 25. 6. až 29. 6. 2018 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz.

Přihláška do ŠD a podmínky

Chce-li zákonný zástupce ukončit docházku svého dítěte do školní družiny, je nutné vyplnit a podat písemnou odhlášku: Žádost o ukončení docházky do ŠD

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.