Zápis do školní družiny

Přihlášky do školní družiny pro nastávající 1. třídu musí být odevzdány v den zápisu do 1. ročníku základní školy nebo spolu se zápisovým dokumentem na ředitelství školy. Formulář žádosti o přijetí budoucího žáka 1. třídy do školní družiny naší školy.

Zápis do ŠD se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout níže či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 4. 6. – 19. 6. 2020.

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná pro daný školní rok (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat). Odchody dětí se doplňují až v září.

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ve školní družině (pokud vaše dítě chodí do školy), zaslat na ddm@zsazusfrydlant.cz nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do DDM.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 26. 6. až 30. 6. 2020 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz.

Přihláška do ŠD 2020/2021

Specializované oddělení ŠD pro starší žáky (možné už od 3. třídy) bude v prvním patře DDM. Činnost bude přizpůsobena věku dětí.

Chce-li zákonný zástupce ukončit docházku svého dítěte do školní družiny, je nutné vyplnit a podat písemnou odhlášku: Žádost o ukončení ŠD

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.