Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019 – 2020

 

Vážení rodiče,

ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2019/2020.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili dne 11. dubna 2019 k základnímu vzdělávání od 1. září 2019.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  • V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení, se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.
  • Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout na ředitelství Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.


Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 na jednotlivá pracoviště základní školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 na pracoviště ZŠ

 

Ve Frýdlantu 29. 4. 2019

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.