Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Zápis se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin na jednotlivých pracovištích mateřské školy:

MŠ Bělíkova 891, 464 01 Frýdlant

MŠ Jíráskova 1137, 464 01  Frýdlant

MŠ Sídlištní 1228, 464 01  Frýdlant

Zápisu bude předcházet Den otevřených dveří na jednotlivých výše uvedených pracovištích mateřské školy ve Frýdlantu, který se bude konat  v úterý 7. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:30 hodin.

Na dni otevřených dveří obdržíte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je i formulář pro vyjádření lékaře o očkování dítěte. Formuláře si můžete rovněž stáhnout pod odkazem níže.

Oznámení o zápisu a podrobné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 najdete ke stažení ve formátu .pdf zde:

Oznámení o zápisu do MŠ 2019_2020

Informace k zápisu do MŠ 2019_2020

Žádost o přijetí do MŠ 2019_2020

Oznámení o zápisu dětí předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je rovněž zveřejněno na vývěsce školy u pošty a na nástěnkách v jednotlivých pracovištích mateřské školy. Oznámení bude také zveřejněno v květnovém čísle Frýdlantského zpravodaje.


INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Termín konání:                      úterý 14. května 2019

Čas konání:                             od 10:00 do 16:00 hodin

Místo konání:                         Jednotlivá pracoviště MŠ

 • Bělíkova 891, 464 01  Frýdlant
 • Jiráskova 1137, 464 01  Frýdlant
 • Sídlištní 1228, 464 01  Frýdlant

S sebou:

 • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou obdržíte na dni otevřených dveří MŠ dne 7. 5. 2019 v časech od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin, popř. si ji můžete stáhnout z webových stránek školy www.zsazusfrydlant.cz v sekci Pro rodiče – Ke stažení, nebo si ji osobně vyzvednout na ředitelství školy.
 • Potvrzený formulář vyjádření lékaře o očkování dítěte (Příloha č. 1 žádosti o přijetí).
 • Originál rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Případné další doklady o dítěti – doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře apod.

Důležité informace:

 1. Zápis probíhá bez účasti dítěte.
 2. Žádost je možné podat na kterémkoliv z výše uvedených pracovišť mateřské školy, místo podání žádosti nemá vliv na konečné rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na konkrétní pracoviště mateřské školy.
 3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí ani čas podání žádostí v den zápisu, děti budou ve správním řízení přijímány k předškolnímu vzdělávání podle předem stanovených kritérií.
 4. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutí soudu)
 5. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí:

Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy: území města Frýdlant.

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.
 2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 3. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2019 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 4. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2019 vzdělávat v mateřské škole.
 5. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

Ředitel školy bude při rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště mateřské školy postupovat dle preferencí konkrétního pracoviště MŠ, které uvedou zákonní zástupci do žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (nepovinný údaj)
a dle níže uvedeného:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  • Dítě se sourozencem, který se bude vzdělávat v preferovaném pracovišti MŠ ve Frýdlantu.
  • Ostatní děti
 1. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy.
  • Dítě se sourozencem, který bude vzdělávat v preferovaném pracovišti MŠ ve Frýdlantu.
  • Ostatní děti
 • V případě, že počet zájemců s první volbou daného pracoviště MŠ bude převyšovat počet volných míst na daném pracovišti MŠ, budou následně volná místa obsazena formou losování ze skupiny dětí s 1. volbou.
 • Děti, které nebylo možné zařadit na konkrétní pracoviště mateřské školy s 1. volbou ani na základě provedeného losování, budou zařazeny na pracoviště MŠ, které označili zákonní zástupci jako svou volbu. Pokud na uvedeném pracovišti MŠ nebude volné místo, budou děti zařazeny na pracoviště MŠ s volnými místy.
 • Případné losování proběhne veřejně za účasti vedení školy a zákonných zástupců dětí.
 • V případě rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště MŠ formou losování budou termín a místo losování zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy u pošty do 30 dnů od konání zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o zařazení dítěte na příslušné pracoviště mateřské školy bude zasláno zákonným zástupům dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání poštou po skončení procesu rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště mateřské školy.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedeného.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • Ředitel školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání na veřejném místě (vstupní dveře jednotlivých pracovišť mateřské školy, webové stránky školy, nástěnky na jednotlivých pracovištích MŠ, vývěska u pošty) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Ředitel školy musí nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydat stejnopis rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí ředitelem školy: a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí b) poštou obálka s doručenkou.

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání se můžete obracet na ředitele školy – tel. 482 312 197, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz

Ve Frýdlantu 28. 3. 2019

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.