Zápis do MŠ

Žádost o přijetí můžete podat 12. 4. 2016 v kterékoliv naší mateřské škole ve Frýdlantě.

Zahájení zápisu: 10,00 hod. Ukončení zápisu: 16,00 hod.

S sebou si přinesete:

– vyplněnou Žádost o přijetí, která má dvě části – Žádost o přijetí a přílohu č. 1 Potvrzení lékaře o očkování dítěte. Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci Tiskopisy ke stažení  http://www.zsazusfrydlant.cz/wp-content/uploads/2012/08/Žádost-o-přijetí-dítěte-do-MŠ-2016-2017.pdf  nebo vyzvednout na ředitelství školy v ulici Purkyňova a v den otevřených dveří na všech mateřských školách. 

–  dále si vezměte občanský průkaz, kterým prokážete svou totožnost 

– originál rodného listu dítěte, kterým prokážete totožnost dítěte. (Oba doklady porovnáváme s údaji uvedenými na Žádosti o přijetí.) Pokud budete žádat o přijetí dítěte do speciální třídy (pro děti s vadami řeči), pak s sebou přineste doporučení odborného lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, kde je výslovně uvedeno, že se zařazení do speciální třídy dítěti doporučuje.

Na pořadí podaných Žádostí o přijetí nezáleží, ve správním řízení se řídíme stanovenými Kritérii, viz http://www.zsazusfrydlant.cz/wp-content/uploads/2015/08/Kritéria-k-přijímání-dětí-do-MŠ.pdf

V souladu s ustanovením § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (na dveřích mateřské školy a na webu školy www.zsazusfrydlant.cz ) po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole obdržíte do vlastních rukou do 30 dnů od podání Žádosti o přijetí.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.