INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ OD 25. KVĚTNA 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 5. 2020


Aktualizace k 20. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

níže Vám představujeme informace k nástupu žáků 1. stupně ZŠ do školy od 25. května 2020.

Dokument najdete ke stažení zde.

Formulář čestného prohlášení zákonného zástupce je k dispozici zde .

 1. Sraz žáků bude v pondělí 25. 5. 2020 v 7:45 hodin před vchodem na pracoviště školy, které žáci navštěvují. Ihned po příchodu si žáky převezme třídní učitelka. Při příchodu k budově školy si budou žáci a jejich případný doprovod chránit ústa a nos rouškou.

 2. Před vstupem do budovy školy předají žáci třídní učitelce čestné prohlášení
  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem žáka s datem 25. 5. 2020.

 3. V následujících dnech bude sraz žáků vždy u budovy školy v době od 7:45 do 7:55 hodin, kde je vyzvedne pedagogický pracovník školy a odvede do budovy. Žáci do budovy sami nevstupují.

 4. Dopolední vzdělávací aktivity budou končit v 11:40 hodin. Po ukončení dopoledních aktivit odchází žáci domů nebo v doprovodu vychovatelky na oběd do školní jídelny

  a na odpolední zájmové aktivity, které budou probíhat v prostorách školní družiny, stejně jako v průběhu školního roku. Ze školní družiny si zákonní zástupci budou žáky vyzvedávat dle předchozí dohody. Odpolední zájmové aktivity končí v 16:00 hodin.

 5. S sebou si žáci do školy vezmou:

  • 2 roušky, igelitový sáček na roušky

  • Psací potřeby, případně další školní pomůcky dle upřesnění třídní učitelky

  • Svačinu + pití, klíč od šatní skříňky

  • Aktuální telefonický kontakt na zákonné zástupce

  • Čip na obědy, pokud budou zákonnými zástupci přihlášeni

  • Vhodné oblečení – v případě příznivého počasí budou některé vzdělávací

   a zájmové aktivity probíhat venku.

 6. Pokud bude žák chodit na oběd, musí si zákonný zástupce zajistit objednání jídla pro žáka samostatně v kanceláři Školní jídelny Frýdlant. Obědy budou žákům vydávány na jednotlivých pracovištích.

 7. Docházka do školy je pro žáky dobrovolná, pravidla pro omlouvání případné absence žáků ve škole se nemění.

 8. Dopolední vzdělávací a odpolední zájmové aktivity budou probíhat v souladu s vydaným doporučením MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy


Aktualizace k 19. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě Vašeho zájmu o přítomnost Vašich dětí ve škole od 25. 5. 2020, který jste vyjádřili prostřednictvím online dotazníku, připravujeme v tuto chvíli organizaci dopoledních vzdělávacích a odpoledních zájmových aktivit.

S podrobnými organizačními informacemi Vás seznámíme v nejbližších dnech prostřednictvím e-mailu a také na webových stránkách školy.


Aktualizace k 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve škole. Na základě tohoto usnesení nabízí naše škola možnost žákům 1. – 5. ročníku docházet do školy za účelem vzdělávacích aktivit.


Dokumenty ke stažení:

Informace pro rodiče k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Formulář čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte

Odkaz na on-line dotazník pro rodiče – vyjádření zájmu/nezájmu o docházku žáka 1. stupně do školy od 25. 5. 2020


1. Informace o organizaci vzdělávací aktivity:


2. Zapojení žáka do vzdělávacích aktivit

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili uvedené rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


Vymezení bezpečnostních a hygienických pravidel při pobytu v prostorách
a okolí školy v době od 25. května 2020 do konce školního roku 2019/2020

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy, které vycházejí ze školských, hygienických
a dalších předpisů:

Cesta do školy, ze školy a pohyb před školou:

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:

Školní stravování:

Podezření na možné příznaky COVID – 19

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na zástupce ředitele školy pro ZŠ Ing. Jaroslava Prášila a Mgr. Helenu Ruskovou nebo na ředitele školy.

 

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.